Rasti i Bregut të Lumit në Tiranë. Përbën cënim të rëndë të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut. Të mbrojtura nga Kushtetuta e Shqipërisë dhe në Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut.

Policia ka ushtruar dhe po ushtron në mënyrë jo-etike, të paligjshme, të padrejtë dhe jo-proporcionale dhunë, presion, diskriminim, trajtim çnjerëzor e degradues dhe cënim të të drejtave dhe lirive themelore në dëm të drejtëpërdrejtë të qytetarëve e të 38 familjeve të Bregut të Lumit në Tiranë.