Edi Ramës, që e ka sjellë vendin në kushtet e një grusht shteti kushtetues. Përmes kapjes së Parlamentit dhe zgjedhjeve me krimin. Dhe sjellë në kushtet e një grushti të vërtetë shteti për të dislokuar trupat ushtarake. Policia ka dështuar të kontrollojë sigurinë dhe rendit

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë.

Neni 173 1. Ne rast rreziku per rendin kushtetues dhe per sigurine publike. Parlamenti me kerkese te Keshillit te Ministrave, mund te vendose ne nje pjese ose ne te gjithe territorin e shtetit. Gjendjen e Jashtezakonshme. E cila zgjate per aq kohe sa vazhdon rreziku, por jo me shume se 60 dite.

2. Me vendosjen e gjendjes te jashtezakonshme nderhyrja e forcave te armatosura. Behet me vendim te Kuvendit dhe vetem kur forcat e policise nuk jane ne gjendje te rivendosin rendin. 3. Zgjatja e afatit te gjendjes se jashtezakonshme mund te behet vetem me pelqim te Kuvendit cdo 30 dite. Per nje periudhe jo me shume se 90 dite!


LIGJI I PUSHTETEVE TE DREJTIMIT TE FORCAVE TE ARMATOSURA Neni 22. Perdorimi i Forcave te Armatosura gjate gjendjes se jashtezakonshme.

1. Gjendja e jashtezakonshme vendoset me ligj nga Kuvendi, sipas dispozitave te Kushtetutes se Republikes se Shqiperise.

2. Me vendosjen e gjendjes se jashtezakonshme. Forcat e Armatosura me vendim te Kuvendit. Me kerkeses te Keshillit te Ministrave, mund te nderhyjne per rivendosjen e rendi., vetem kur forcat e policise nuk jane ne gjendje ta kryejne kete detyre.

3. Gjate gjendjes se jashtezakonshme Kryeministri eshte drejtprdrejt pergjegjes per drejtimin e Forcave te Armatosura, permes hierarkise se drejtimit e te komandimit.

4. Pas perfundimit te gjendjes se jashtezakonshme Kryeministri i raporton Kuvendit per perdorimin e Forcave te Armatosura gjate kesaj periudhe.

5. Veprimet, qe ndermerren nga Forcat e Armatosura gjate gjendjes se jashtezakonshme, duhet te jene ne perpjesetim me shkallen e rrezikut dhe duhet te synojne rivendosjen sa me te shpejte te funksionimit normal te shtetit.