Donika Prela, nuk plotëson kushtet për konfirmimin në detyrë

Sipas Komisionerit Publik, pas shqyrtimit të provave dhe fakteve, Prela nuk plotëson kushtet për konfirmimin në detyrë.

“Komisioneri Publik, pasi shqyrtoi vendimin e mësipërm të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, vlerëson se, bazuar në provat dhe faktet e administruara nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, subjekti i rivlerësimit, znj. Donika Prela, nuk plotëson kushtet për konfirmimin në detyrë